INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator nieruchomości

Kod: 333403

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Administrator nieruchomości 333403

 • Pracownik obsługi nieruchomości.
 • Pracownik do spraw eksploatacji nieruchomości.
 • Pracownik do spraw rozliczeń w nieruchomościach.
 • Technik obiektu.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3334 Real estate agents and property managers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Roman Kraszewski – ekspert niezależny, Radom.
 • Hanna Szumińska – Leonardo Hanna Szumińska, Swarzędz.
 • Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Mieczysław Banach – Spółdzielnia Mieszkaniowa ALTERNATYWA, Radom.
 • Katarzyna Paździur – NOVA Kompleksowa Obsługa Nieruchomości, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Kazimierz Chojnowski – ATEST Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw, Warszawa.
 • Marcin Sawicki – Teren Prywatny Sp. z o.o., Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę