Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


O gwarancjach

„Gwarancje dla Młodzieży" to program wsparcia osób młodych na rynku pracy.
Szczególna pomoc dla osób młodych wynika z niskiej aktywności zawodowej i niskiego poziomu zatrudnienia oraz wysokiego poziomu bezrobocia w tej grupie.
Komisja Europejska w odpowiedzi na coraz wyższy poziom bezrobocia ludzi młodych w Europie, podjęła działania w celu wsparcia osób młodych w podejmowaniu zatrudnienia.
Opracowany został Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży, a częścią Pakietu jest inicjatywa ustanowienia „Gwarancji dla Młodzieży". Działania te mają być wdrożone przez wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Na szczeblu regionalnym/lokalnym Gwarancje dla młodzieży realizowane są przez:
1) Wojewódzkie urzędy pracy (WUP)
2) Powiatowe urzędy pracy (PUP)
3) Struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy (OHP)
4) Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem wyłonionych Pośredników  Finansowych
5) Partnerów rynku pracy, w tym partnerów społecznych, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawców wyłonionych do realizacji Gwarancji dla młodzieży.

Wojewódzkie urzędy pracy współdziałają z powiatowymi urzędami pracy i partnerami społecznymi na swoim terenie oraz z MRPiPS i MR w zakresie realizacji Gwarancji dla młodzieży, określają priorytety i cele programów w ramach Gwarancji dla młodzieży, zgodnie z potrzebami regionalnych rynków pracy, określają w partnerstwie zasady konkursów regionalnych, przyjmują i rozpatrują aplikacje od realizatorów poszczególnych projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży, również w formule konkursów regionalnych, wykorzystują system EURES dla skutecznej realizacji Gwarancji dla młodzieży.

W ramach „Gwarancji dla młodzieży" osoby młode w przedziale wieku od 15 do 29 lat mogą otrzymać ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub inną formę pomocy prowadzącą do aktywizacji zawodowej lub podjęcia działalności gospodarczej w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.
Wsparcie otrzymają następujące grupy młodzieży:

  • osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę – osoby zaniedbujące obowiązek szkolny (do 16 r.ż.) lub obowiązek nauki (do osiągnięcia 18 roku  życia);
  • osoby w wieku 18-29 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (NEET)
    – w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich;
  • osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako bezrobotni – w tym również zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych;
  • bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku 18-29 lat – w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych.

Więcej o Programie można przeczytać na ogólnopolskim portalu Gwarancji dla Młodzieży: gdm.praca.gov.pl

Dokumenty programowe
Zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, 2015 plik PDF (2 MB)
Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce plik PDF (2,3 MB)
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ plik PDF (2,1 MB)
Zalecenia Rady Uni Europejskiej w sprawie ustanownienia gwarancji dla młodzieży, 2013 plik PDF (777 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę